Junta de Govern Local


És un òrgan col•legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l'Alcalde ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten la vila i les persones que hi viuen.

Per tant, la seva funció és assistir a l'alcalde i exercir les funcions que li ha atribuït el Ple municipal o el mateix alcalde. Les seves reunions ordinàries tenen lloc els dijous a la tarda, cada dues setmanes. Les sessions no són publiques, a excepció que s'hi tractin assumptes delegats del Ple.

Composició

President:

Carola Llauró i Sastre

Vocals:

Carme Terrades i Saborit
Benet Oliva i Ricós
Sergi Igual i Molina
Mireia Durany i Calvo

Calendari de sessions

Competències de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern ostentarà per delegació de l’Alcaldia el coneixement i resolució dels expedients següents:

 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors.
 • Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de l’àrea.
 • Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui al plenari.
 • Declaració de ruïna.
 • Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent.
 • Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari.
 • Aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions públiques.
 • Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així com expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les mesures cautelars.
 • Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes coercitives.
 • Resolució dels expedients de reserva d’estacionament general o específica, càrrega i descàrrega, guals.
 • Resolució dels expedients sobre ocupació de via pública consistents en la col·locació de pilons, jardineres o altres elements permanents.
 • Resolució d’expedients sobre senyalització viària.
 • Aprovar els Comptes de Gestió que rendeixi l’Organisme de Gestió Tributària i Recaptació de la Diputació de Barcelona.

Decret de competències de la Junta de Govern Local

Decret de competències

Decret de competències

Fitxer: Decret_competencies_JGL.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 13
Mida: 154,2 kB

Actes Junta de Govern Local 2022

Si vols veure les Actes d'anys anteriors clica aquí.


Acta Junta de Govern Local (13.01.2022)
Fitxers
Acta JGL (13.01.2022)
Acta JGL (13.01.2022)
Acta Junta Govern Local (03.02.2022)
Fitxers
Acta JGL (03.02.2022)
Acta JGL (03.02.2022)
Acta Junta de Govern Local (17.02.2022)
Fitxers
JGL (17.02.2022)
JGL (17.02.2022)
Acta Junta de Govern Local (03.03.2022)
Fitxers
Acta Junta de Govern Local (03.03.2022)
Acta Junta de Govern Local (03.03.2022)
Acta Junta de Govern Local (17.03.2022)
Fitxers
Acta Junta de Govern Local (17.03.2022)
Acta Junta de Govern Local (17.03.2022)
Acta Junta de Govern Local (07.04.2022)
Fitxers
Acta Junta de Govern Local (07.04.2022)
Acta Junta de Govern Local (07.04.2022)
Acta Junta de Govern Local (21.04.2022)
Fitxers
JGL (21.04.2022)JGL (21.04.2022)
JGL (21.04.2022)
JGL (21.04.2022)
Acta Junta de Govern Local (05.05.2022)
Fitxers
JGL (05.05.2022)
JGL (05.05.2022)
Acta Junta de Govern Local (19.05.2022)
Fitxers
JGL (19.05.22)
JGL (19.05.22)
Acta Junta Govern Local (02.06.2022)
Fitxers
JGL (02.06.2022)
JGL (02.06.2022)
Acta Junta Govern Local (16.06.2022)
Fitxers
JGL (16.06.2022)
JGL (16.06.2022)
Acta Junta de Govern Local (07.07.2022)
Fitxers
JGL (07.07.2022)
JGL (07.07.2022)
Acta Junta de Govern Local (21.07.2022)
Fitxers
JGL (21.07.2022)
JGL (21.07.2022)
Acta Junta de Govern Local (08.09.2022)
Fitxers
JGL 08.09.2022
JGL 08.09.2022

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-03-2022 09:34