Òrgans col·legiats i representants

Òrgans de Govern

El Ple

És el màxim òrgan de govern del municipi. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde.
Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local i al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
A Vilassar, el Ple de l’Ajuntament està format per un total de 12 regidors i regidores, i l’alcaldessa; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada municipi. Cadascun dels 13 regidors/es està adscrit a algun dels grups polítics municipals. La seva composició, després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019, és la següent: 5 regidors i regidores d’ARA VIlassar, 4 de Junts per Vilassar, 2 de la CUP i 2 del PSC.
Les sessions ordinàries del Ple municipal se celebren amb periodicitat mensual, el darrer dijous de cada mes a les 20 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són públiques i obertes als ciutadans.

Podeu consultar les competències, el calendari de sessions o escoltar els àudios aquí.

La Junta de Govern Local

És un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l'alcaldessa ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris que afecten la vila i les persones que hi viuen.
Per tant, la seva funció és assistir l'alcaldessa i exercir les funcions que li ha atribuït el Ple municipal. Les seves reunions ordinàries tenen lloc els dijous a la tarda, cada dues setmanes. Les sessions no són publiques, a excepció que s'hi tractin assumptes delegats del Ple.Podeu consultar les competències, el calendari de sessions o els acords de les Juntes aquí

Altres òrgans complementaris

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar tant com sigui possible la síntesi de les postures dels diversos grups. Poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. La comissió informativa es reuneix habitualment una setmana abans del Ple Municipal.

Composició Comissió Informativa d'assumptes plenaris (CIAP): 

President: L’alcaldessa, Carola Llauró Sastre.

Vocals:             

  • Per ARA VILASSAR: Carme Terradas Saborit.
  • Per Junts per Vilassar: Ruth Ufano Adell.
  • Per la CUP: Jesús Sánchez-Marin Sánchez.
  • Pel PSC: M. Àngels Bosch Mauri.
  • Pel PP: Glòria Aymerich Gázquez.

Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

Composició Especial de Comptes (CEC):

President: L’alcaldessa, Carola Llauró Sastre.

Vocals:                      

  • Per ARA VILASSAR: Sergi Igual Molina.      
  • Per Junts per Vilassar: Ruth Ufano Adell.
  • Per la CUP: Teia Álvarez Pons de Vall.
  • Pel PSC: M. Àngels Bosch Mauri.     
  • Pel PP: Glòria Aymerich Gázquez.

Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Interventor: L’interventor de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Calendari de sessions any 2024

Òrgans de Participació creats per l'Ajuntament

(La participació en qualsevol d'aquests òrgans no comporta cap retribució)

Composició òrgans col·legiats 2023-2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composició òrgans col·legiats 2019-2023

 

Fitxer: organs_col_legiats.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 1,26 MB

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-02-2024 09:53