Processos selecció de personal

Processos oberts

Procés per a la selecció mitjançant el sistema d'oposició lliure de tres places d'agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al DOGC

Termini de presentació de sol.licituds: 18 de maig  fins 15 de juny (ambdós inclosos)

 

Borsa encarregats/des i conductors/es personal laboral grup municipal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al BOPB

Termini de presentació de sol.licituds: del 31/05/23 al 13/06/23 (ambdós inclosos)

Instància normalitzada

Excel de mèrits

Borsa oficials/les personal laboral pel grup municipal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al BOPB

Termini de presentació de sol.licituds: del 31/05/23 al 13/06/23 (ambdós inclosos)

Instància normalitzada

Excel de mèrits

Borsa d'altres professions i diverses especialitats de personal laboral pel grup municipal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al BOPB

Termini de presentació de sol.licituds: del 31/05/23 al 13/06/23 (ambdós inclosos)

Instància normalitzada

Excel de mèrits

Processos selectius per a la cobertura de diverses plaçes vacants, mitjançant els sistemes de concurs lliure i concurs oposició lliure a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

NOVA PUBLICACIÓ!!!!

Acta número 3 Annex 42 resultat prova teòrico pràctica i valoració de mèrits

Acta número 2 Annex 42 resultat prova llengua catalana i convocatòria prova teòrico pràctica

Acta número 1 Annex 42 constitució tribunal, validació i criteris de la prova de  llengua catalana i dia, hora i lloc de la prova 

Acta número 2 Annex 30 revisió dels mèrits i resultats definitius

Acta número 1 Annex 34 (constitució del tribunal i convocatòria de la de prova de llengua  catalana  pel pròxim dia 30 de maig de 2023.

Acta número 1 Annex 9 constitució del tribunal i valoració de mèrits.

Acta número 1 Annex 10 constitució del tribunal i valoració de mèrits

Acta número 1 Annex 35 constitució del tribunal i valoració de mèrits

Acta número 1 Annex 39 constitució del tribunal i valoració de mèrits 

Acta número 1 Annex 40 constitució del tribunal i valoració de mèrits

Acta número 2 Annex 34 resultat prova llengua catalana i valoració de mèrits annex 34

 

 

 

Processos tancats

Procés selectiu per a la cobertura mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'arxiver/a

Presentació d'esmenes del 30/11/2020 al 14/12/2020  ambdós inclosos

Procés selectiu per a cobrir mitjançant concurs oposició lliure 4 places d'aministratius/ives vacants a les plantilles del Grup Municipal.

Convocatoria pendent de publicació al DOGC

Els participants que ho desitgin podran presentar la seva sol·licitud de participació en el procés selectiu a partir de la publicació de les bases al BOPB.

Sol·licituds de participació en processos de selecció de personal - administratiu/iva.

Document excel d'autovaloració dels mèrits al·legats.

Convocatòria publicada al DOGC el dia 10 d'agost de 2022:

Presentació de sol·licituds del dia 11 d'agost al 9 de setembre de 2022, ambdós inclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Modificacións dels punts 2 i 6.2 de les bases BOPB i DOGC

Avís dates de les proves

Avís modificació text prova teòrica 6 d'octubre 

Ubicació Can Pons

Edicte Llista definitiva

Acta número 1: Constitució del tribunal

Acta número 2: Resultat de la prova de llengua catalana i Tic

Uicació Institut Jaume Almera

Acta número 3 resultats de la 3a i 4a prova i convocatòria de la prova psicotècnica i competencial

Criteris de valoració i correció de la prova psicotècnica i competencial

Acta número 4 lliurament de proves, correccions  i inici de la prova psicotècnica i competèncial

Acta número 5 revisions prova teòrica, requalificació teòrica, convocatòria psico, obertura termini presentació dels mèrits al.legats.

Fase de concurs: Termini de presentació dels mèrits al.legats (dos dies naturals).

Acta número 6:: E al.legacions,  rpsico. i competencial, rfase oposició, rpmèrits, rpuntuació final.

NOU!!!

Acta número 7: Resultat del concurs oposició, propostes nomenament i contractació, constitució de la borsa

 

Procés selectiu per a la contractació de dos peons polivalents en el marc del "Pla de reactivació de l'Ocupació" .

Procés selectiu per a la contractació de dos peons polivalents en el marc del "Pla de reactivació de l'Ocupació" per al 2021.

NOU! Acta de resultats definitius i constitució de la borsa.

Acta de resultats provisionals

Llista definitiva, convocatòroria dels membres del tribunal i recordatòri de la data de les proves.

Diligència data de les proves 7 de juliol de 2021.

Llista provisional:

Periode d'esmenes del 25 de juny al 4 de juliol de 2021 ambdós inclosos

Presentació de Sol·licituds:

Del 22 de maig de 2021 al 10 de juny de 2021 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de cuiner/a per al centre de Can Rafart i/o l'escola municipal de Can Roure.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de cuiner/a, per al centre de dia de Can Rafart i/o l'escola bressol municipal.

 

NOU! Acta de constitució del tribunal, inici, desenvolupament i resultats del procés.

Llista definitiva, convocatòria de l'òrgan de selecció i recordatòri de la data de les proves.

Diligència previsió data de les proves.

Llista provisional d'admesos i exclosos

Termini de presentació  d'esmenes de l'1 al 10 de juliol ambdós inclosos

Presentació de sol.licituds:

Del dia 1 al 20 de juny de 2021 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'agents de la policia local, grup C subgrup C2.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'agents de la policia local, grup C subgrup C2.

 

NOU! Acta de resolució d'al.legacions a la valoració dels mèrits, resultat del reconeixement mèdic i constitució de la borsa.

 Acta resultats segona subprova exercici psicotècnic, valoració de mèrits i  convocatòria de reconeixement mèdic.

Convocatòria segona subprova exercici psicotècnic i requeriment documentació per valoració de mèrits

Acta de constitució del tribunal i l'inici i resultat de les proves, fisiques, català i primera subprova psicotècnic.

Atesa la situació actual,  per seguretat i evitar riscos de contagis, es convoca als aspirants  per a les proves físiques per franges horàries.

Llista definitiva, constitució del tribunal i convocatòria de les proves i nova ubicació.

Ubicació de les pistes o edificis per a les proves

Modificació bases

Llista provisional:

Esmenes:  del dia 3 al al 12 de juliol ambdós inclosos.

Avis: diligència previsió data de les proves

Presentació de sol.lcituds:

De l'11 al 30 de juny ambdós inclosos

Procés selectiu per a la provisió temporal, en comissió de serveis, d'un lloc de treball d'agent de la policia local.

NOU!!!

Presentació de sol.licituds:

Del dia 29/6/2022 al 8 de juliol de 2022 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de caporal mitjançant promoció interna

Termini per  presentació de  sol.licituds de l'11 de juny al 9 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics de promoció econòmica grup A2, a jornada parcial.

NOU: Acta de resultats definitius i constitució de la borsa

Acta de resultats provisionals

 

 

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics auxiliars de cultura i festes grup C1, a jornada parcial.

NOU!    Acta resultats definitius i constitució borsa.

Acta resultats 

Llista definitiva convocatòria del tribunal i data de les proves.

 

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de peons i peones per a l'empresa municipal Viserma, SLU

Constitució d'una borsa de treball de peons i peones de neteja d'edificis municipals, de serveis i obres a la via pública i de recollida de residus urbans, voluminosos i transport per a l'empresa municipal Viserma SLU.

 

NOU!  Acta de resultats definitius i constitució de la borsa.

Acta de resultats provisionals 

Data de la prova de coneixements teorico-pràctics.

Acta de constitució del tribunal,  inici i resultat de la prova de llengua catalana.

Llista definitiva, convocatòria del tribunal i data de la prova de llengua catalana.

IMPORTANT! Diligència per fer consta la data prevista per a la prova de llengua catalana.

Llista provisional d'admesos i exclosos:

Periode d'esmenes del 25 de juny al 8 de juliol ambdós inclosos.

Presentació de sol.licituds:

Del 3 al 31 de maig de 2021 ambdós inclossos

Procés selectiu per a cobrir una plaça de Gerent/a vacant a la plantilla de personal laboral, de l'Entitat Pública Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA.

Els aspirants que ho desitgin poden presentar la sol.licitud a partir de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del dia  20/7/2022.

Publicació de la convocatòria  i de l'inici del procés selectiu al BOPB i al DOGC del dia  4 d'agost de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del dia 5 d'agost de 2022 al 5 de setembre de 2022 ambdós inclosos.

Avís dates aproximades de les proves

Llista provisional d'admesos i exclosos

Ubicació lloc de les proves

Criteris de valoració i correcció de la prova psicotècnica.

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Acta número 1: Constitució del tribunal i establiment de criteris de valoració i correcció de les proves

Acta número 2: Resultat de les proves de llengua catalana

Avis data entrevista personal

Acta número 3: Resultat de les proves psicotècniques i convocatòria entrevista personal

Acta número 4: Valoració dels mèrits i resultat de l'entrevista personal.

NOU!!!

Acta número 5: Revisió dels mèrits al.legats i resultat final del procés.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de mestres, educadors i monitors per a la llar d'infants municipal

 

NOU! Acta de resultats definitius i constitució de la borsa de mestres.

NOU! Acta de resultats definitius i constitució de la borsa d'educadors.

Acta de resultats provisionals de la borsa de mestres

Acta de resultats provisionals de la borsa d'educadors

Acta de resolució d'al.legacions, resultats definitius i constitució de la borsa de monitors.

Acta de constitució del tribunal i valoració dels mèrits de la borsa de monitors.

LLlista definitiva

Llista provisional:

Termini d'esmenes del 27 de maig al 9 de juny de 2021 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de funcionari/ària del grup C1 mitjançant concurs oposició lliure, en el lloc de treball de tècnic/a auxiliar d'administració electrònica.

Presentació de sol·licituds: Del 21 d'abril al 19 de maig de 2022 ambdós inclosos

Llista provisional: Periode d'esmenes del 24 de maig al 7 de juny de 2022 ambdós inclosos.

Calendari de les proves: dia,  lloc i  hores.

Ubicació Sala Polivalent Can Rafart.

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Acta número 1 de resultats de la fase d'oposició i de l'inici de la fase de concurs

Acta número 2 resultat revisions d'exàmens, valoració i resultats provisionals de la fase de concurs i entrevista personal

NOU!!!

Acta número 3 resultats definitius, proposta de nomenament i constitució de la borsa de trebaall

 

 

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral del grup AP (altres professions), en el lloc de treball d'operari/ària jardiner/a

Presentació de sol·licituds: Del 2 al 27 de maig ambdós inclosos.

Llista provisional: Periode d'esmenes de l'1 al 10 de juny de 2022 ambdós inclosos

Calendari de les proves dia, lloc i hores

Ubicació de les proves

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Diligència: presentació mèrits

Acta 1 del dia 15/6/2022 de constitució del tribunal, resultats de la fase d'oposició i l'inici de la fase de concurs.

Acta 2 del dia 30 de juny de 2022, resultats provisionals de la fase de concurs i entrevista personal.

NOU!!!

Acta 3 del dia 7 de juliol de 2022, resultats definitius proposta de contractació i constitució borsa.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-10-2020 12:19