Llicència d'ocupació de la via pública per la realització d'actes a la via pública (culturals, d'oci, esportius, socials, etc.)

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per la realització d'actes a la via pública de caire cultural, d'oci, esportiu, de lleure, o actes de tipus social com lectura de manifestos, concentracions de vehicles antics, instal·lació de taules informatives sobre les activitats de les entitats sense ànim de lucre, així com ocupació temporal de la via pública per a trasllats i mudances, etc.

 

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Altra documentació referent a l'activitat que pugui ser exigible en cada cas.

Més informació

Es pot demanar qualsevol altra documentació si l'acte en qüestió ho requereix, per part de l' òrgan competent per resoldre, i en casos particulars, es pot demanar una fiança en previsió del compliment de la respectiva ordenança municipal.

Normativa general que afecta al tràmit

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Efectes del silenci administratiu

 • Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

 

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencialment
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF, TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP i arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-11-2019 11:36